SHUAI

次世代风格角色全流程制作教学

¥164.00 / ¥328.00 / VIP ¥134.00

立即购买

角色.jpg

 •     试看 试看
 •     1.0 前言(00:08:44) 立即购买
 •     1.1 daz制作裸模(00:08:41) 立即购买
 •     2.0 ZBrush设置(00:04:39) 立即购买
 •     2.1 ZB基本操作(00:46:24) 立即购买
 •     2.2 ZB裸模调整(00:07:03) 立即购买
 •     2.3 ZB大型(00:54:57) 立即购买
 •     2.4 脸部雕刻(00:31:16) 立即购买
 •     2.5 头发大型(00:40:23) 立即购买
 •     2.6 头发大型2(00:42:09) 立即购买
 •     3.0 中模制作(00:48:52) 立即购买
 •     3.1 中模衣服(00:59:25) 立即购买
 •     3.2 中模手臂(00:35:29) 立即购买
 •     3.3 手臂中模(小结构)(01:00:10) 立即购买
 •     3.4 中模腰带(00:30:11) 立即购买
 •     3.5 腿部装备(02:19:50) 立即购买
 •     3.6 腿部装备2(01:24:01) 立即购买
 •     4.0 导入ZBrush(00:21:50) 立即购买
 •     4.1 手臂装备对称雕刻(00:07:35) 立即购买
 •     4.2 大型调整(00:14:40) 立即购买
 •     4.3 脸部细化(00:46:44) 立即购买
 •     4.4 脸部纹理(00:49:45) 立即购买
 •     4.5 脸部纹理(00:38:58) 立即购买
 •     4.6 头发细化(00:25:13) 立即购买
 •     4.7 头发花纹制作(00:16:11) 立即购买
 •     4.8 头发细化2(00:41:50) 立即购买
 •     4.9 衣服布料(01:12:44) 立即购买
 •     4.10 手臂手套(00:44:13) 立即购买
 •     4.11 腿部布料(00:35:38) 立即购买
 •     4.12 花纹(00:40:39) 立即购买
 •     5.0 高模整理(00:25:46) 立即购买
 •     5.1 TopoGun2软件使用(00:13:25) 立即购买
 •     5.2 头发拓扑(00:30:52) 立即购买
 •     5.3 装备拓扑(00:45:24) 立即购买
 •     5.4 max低模调整(00:58:03) 立即购买
 •     5.5 头发UV(00:07:14) 立即购买
 •     5.6 身体UV1(01:01:57) 立即购买
 •     5.7 身体UV2(准备烘培)(00:39:35) 立即购买
 •     5.8 开始烘培(00:36:22) 立即购买
 •     5.9 身体烘培(准备贴图)(01:08:44) 立即购买
 •     5.10 角色布线要求(00:07:14) 立即购买
 •     6.0 模型导入(00:09:18) 立即购买
 •     6.1 金属材质制作(00:27:58) 立即购买
 •     6.2 皮革布料材质(00:25:21) 立即购买
 •     6.3 头部制作(00:22:06) 立即购买
 •     6.4 toolbag导入灯光调整(00:19:08) 立即购买
 •     6.5 toolbag皮肤材质调整(00:17:05) 立即购买
 •     6.6 toolbag出图(00:08:40) 立即购买
 •     7.0 骨骼创建(00:20:45) 立即购买
 •     7.1 蒙皮绑定(00:57:40) 立即购买
 •     7.2 绑定(加速)(00:12:06) 立即购买
 •     7.3 最终渲染出图(00:12:18) 立即购买
 • 0条评价 提交评价

  我的提问 提交问答

  下载地址

  请购买后查看

  售后QQ群

  请购买后查看